สิทธิประโยชน์ในระดับสูงที่สุด สำหรับโครงการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 15 ปี
• ยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับเครื่องจักร วัตถุดิบที่นำเข้ามาผลิตเพื่อส่งออก และของที่นำเข้ามาเพื่อการวิจัยและพัฒนา
• เงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการลงทุน การวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมนวัตกรรม หรือการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านของกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
• อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
• สิทธิ์การเช่าที่ดินราชพัสดุถึง 50 ปี และสามารถพิจารณา ต่ออายุอีก 49 ปี
• อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 17% ต่ำที่สุดในอาเซียน สำหรับผู้บริหารชาวต่างชาติของบริษัทที่มาตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ศูนย์บริหารเงิน หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับภูมิภาค
• ระบบ One-stop Service อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน ให้บริการข้อมูลข่าวสาร การขออนุญาต ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการ การค้า การส่งออก นำเข้า ในจุดเดียว
• วีซ่าทำงาน 5 ปี เพื่อดึงดูดนักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก