COMPLETE LIFE
การพัฒนา 4 เมืองใหม่ คือ ฉะเชิงเทรา พัทยา ระยอง และพื้นที่ที่จะเป็นมหานครใหม่
ด้วยการจัดวางระบบผังเมือง และที่อยู่อาศัยที่ทันสมัย คำนึงถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพ และมีความกลมกลืนกับวัฒนธรรมในพื้นที่และธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการรองรับคน แรงงาน และนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา
พร้อมกันนี้ จะมุ่งส่งเสริมด้านการศึกษา การสาธารณสุข การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต และสร้างความพรั่งพร้อม ทั้งการสาธารณูปโภคไฟฟ้า น้ำประปา และการคมนาคม เพื่อความสมบูรณ์ของการใช้ชีวิตของทุกคนในพื้นที่ โดยเมืองพัทยา จะได้รับการยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยวและเมืองน่าอยู่ระดับแนวหน้าของโลก และส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจการประชุมระดับโลก