ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่องเสร็จที่ ๔๔๐ /๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายายน ๒๕๖๐
ข้อชี้แจ้งตามข้อคิดเห็น จาก ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่องเสร็จที่ ๔๔๐ /๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายายน ๒๕๖๐
ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่องเสร็จที่ ๑๐๙๕ /๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ.๒๕๖๐