คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี
นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี
นาย อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นาย อุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
นาย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
นาย กานต์ ตระกูลฮุน
กรรมการ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
นาย อำพน กิตติอำพน
ประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการอิสระ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
นาย ปรเมธี วิมลศิริ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นาย คณิศ แสงสุพรรณ
เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
นาย วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย