วันนี้ภูมิภาคเอเชีย เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนโลก ทั้งด้านการลงทุน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีประเทศจีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมทั้งอาเซียน เป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อน ด้วยประชากรรวมกว่า 3.5 พันล้านคน และ GDP คิดเป็น 32% ของ GDP โลก ประเทศไทย เป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเศรษฐกิจในทวีปเอเซีย จากเหนือสู่ใต้ ตั้งแต่จีนลงสู่อินโดนีเซีย จากตะวันออกมายังตะวันตกตั้งแต่เวียดนามข้ามไปจนถึงเมียนมา และเป็นจุดยุทธศาสตร์ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในด้านการผลิต การค้า การส่งออกและการขนส่ง ทั้งยังอยู่กึ่งกลางระหว่างประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยจึงเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของการลงทุนในอาเซียน เพื่อเชื่อมเอเชียและเชื่อมโลก กว่า 30 ปีมาแล้ว พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกหรือ Eastern Seaboard เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ ซึ่งเชื่อมโยงการค้า การลงทุนกับทั่วโลก และเป็นพื้นที่ของอุตสาหกรรมหลักต่างๆ
 

และในวันนี้ ที่นี่…จะเปิดโอกาสทางธุรกิจของคุณ ด้วยการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และเป็นที่ตั้งของสำนักงาน ระดับภูมิภาคของบริษัทชั้นนำของโลก เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การขนส่ง อีกทั้งยังได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองใหม่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทันสมัยและครบวงจรที่สุด โดยการขยายระบบการคมนาคมและโลจิสติก อย่างครบวงจร